Pályázati kiírás – A nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek 2024. évi költségvetési támogatására

Pályázati kiírás – A nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek 2024. évi költségvetési támogatására

Meghirdetés dátuma: 2024. február 05.


Kiírás letöltése

1. A pályázati kiírás célja

Olyan projektek megvalósítása, amelyek az identitás erősítését szolgálják a projektek pénzügyi fedezetének részbeni hozzájárulására.

2. Pályázat benyújtására jogosultak

Pest, Heves Nógrád és Hajdú-Bihar Vármegyében működő német nemzetiségi önkormányzatok, egyesületek, alapítványok, német nemzetiségi intézmények (iskola, óvoda, helytörténeti múzeum)

3. A támogatott tevékenység megvalósítási időszaka

2024. január 1. – 2024. december 31.

4. Rendelkezésre álló forrás

A rendelkezésre álló forrás 3.100.000,- Ft.

5. A támogatás formája és mértéke

5.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

5.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 50.000,- Ft.

5.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 200.000,- Ft.

5.4. A támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben, támogatási előleg formájában történik, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

5.5. Támogatás intenzitása mértéke: 100%.

5.6. A pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása nem szükséges.

5.7. A támogatási összeg a pályázatban igényelt összegnél alacsonyabb összegben is megállapítható 5.8. Amennyiben településenként több pályázat érkezik be, akkor az elnyerhető támogatás összegének a töredékét kapják a pályázók.

6. Támogatható tevékenységek

A téma: énekkarok, zenekarok, tánccsoportok stb. és intézmények kerek évfordulóihoz, jubileumaihoz kapcsolódó rendezvények;

B téma: emléktáblák, emlékhelyek létesítése, megemlékezések támogatása, szakrális emlékek felújítása,

C téma: tanórán kívüli innovatív német nemzetiségi projektek megvalósítása és/vagy mások által történő használhatóvá tételének támogatása (kiadvány, CD, DVD sokszorosítás vagy internetes felületre feltevés) pl. népismereti tananyag/rész kidolgozása;

D téma: zenekarok részére kottavásárlás, régi zenekari kották, stb. digitalizálása, helyi német nemzetiségi anyag hangfelvételének stúdióbérlete, tájnyelvi gyűjtőmunka és annak feldolgozása.

E téma: német vagy német-magyar nyelven könyv, naptár, képeslap kiadása

7. Elszámolható és el nem számolható költségek

7.1. A kiírás keretében kizárólag a nyertes pályázó nevére kiállított, a támogatói okiratban rögzített megvalósítási időszakban keletkezett bizonylatok számolhatók el. Ez alapján csak olyan költséget igazoló bizonylatok fogadhatóak el, amelyeken a teljesítés időpontja és — amennyiben feltüntetésre kerül — a teljesítési időszak, illetve számlázott időszak a megvalósítási időszakba esik, és a támogatott tevékenység
megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.


7.2. A pályázat megvalósítása keretében az alábbi költségek (kiadások)
számolhatók el:

A szervezet cél szerinti tevékenysége(i) feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségek (kiadások).


7.3. A pályázat terhére különösen el nem számolható költségek
(kiadások)!

– személyi juttatások, dologi kiadások (üzemeltetési kiadások, közüzemi szolgáltatások költségei), továbbá bérleti díj, telefon-, posta-,
szeszesital, dohányáru, az adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (pl. bírságok), késedelmi kamatok, építési és építés felújítási költségek, hiteltörlesztés és hitel kamat, a pályázat előkészítésének költségei (pályázatírás költsége);

8. A pályázatok benyújtásának módja

KIZÁRÓLAG elektronikus úton, ONLINE Google űrlapon és Beschreibung Kostenplan 2024 excel táblázaton lehet, melyet email-ba küldünk ki.

9. A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 17.

10. A pályázat formai ellenőrzése

10.1. A pályázat befogadása

Az ÉMNÖSZ legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig megvizsgálja a lenti táblázatban meghatározott befogadási feltételeket, és
azok teljesülése esetén befogadja a pályázatot.

A települési német önkormányzat támogató határozata a pályázat fontos része.

 

Feltétel megnevezése

A pályázat befogadásra kerül amennyiben:

1

A pályázó jogosult a pályázatot

benyújtani

A pályázó a jelen pályázati kiírásban meghatározott lehetséges igénylői körbe tartozik.

Amennyiben a pályázatot nem a német önkormányzat valósítja meg, a német önkormányzat határozata szükséges a pályázat elvi támogatásáról.

2

Határidő

A pályázat a jelen pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül került benyújtásra.

3

Támogatási összeg mértéke

Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket.

4

Korábbi beszámolási kötelezettség teljesítése

Azok a pályázók, akik a korábbi támogatásukkal nem, vagy hiányosan számoltak el, nem részesülhetnek támogatásban.

A település 2024. évi német nemzetiségi programtervének e-mailben az emnosz2@emnosz.hu címre való megküldése;

5

Pénzügyi


A pályázati támogatási összeg kizárólag a települési német önkormányzat éves tagdíjának befizetése után utalható!

6

Tartalmi

A pályázat részletes tartalmi kidolgozása német nyelven az alábbiakat tartalmazza:

A és B típusú pályázat esetén:

 • tervezett program, időpont, helyszín,
 • más német nemzetiségi települések részvétele,
 • résztvevők tervezett létszáma, összetétele,
 • (gyermek, ifjúsági, felnőtt, nem nemzetiségiek várható
  részvételével
 • a rendezvény tételes költségvetése saját és egyéb
  más források megjelölésével,
 • a kért támogatás összege és pontos tárgya,

(a költségek közül mire kívánják a támogatást fordítani)

C és D és E típusú pályázat esetén:

 • projekt részletes leírása
 • CD, DVD, könyv, naptár, képeslap tematikájának
  ismertetése, nyelve,
 • célközönség, milyen hiányt pótol, miért van rá szükség

Ha a pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, az ÉMNÖSZ érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat elutasításáról az
ÉMNÖSZ elektronikus üzenetben küld tájékoztatást a pályázó részére.

11. A pályázat tartalmi értékelése és elbírálása

11.1. A tartalmi értékelés szempontjai:

– mennyire világosan meghatározottak a tevékenység céljai, várható eredményei;

– mennyire kifejtett a pályázat;

– mennyire alkalmas a pályázatban bemutatott működés az adott nemzetiségi tevékenység színvonalas ellátására, nemzetiségi identitás
megőrzésére;

– nemzetiségi nyelv használatának aránya a tevékenységen belül;

– a tevékenységgel elérendő közösség nagysága, létszáma;

– a tervezett kiadások mennyire indokoltak a tevékenység
megvalósítása szempontjából;

– eddig végzett tevékenység, referenciák

11.2. Az elbírálás határideje: a pályázat beadási határidejét követő 30. nap. A döntéshozatal időpontjának változtatási jogát az ÉMNÖSZ fenntartja.

Egyéb tudnivaló:

– Az elnyert támogatás összegéről az ÉMNÖSZ a támogatottal támogatási szerződést köt.

– Az elnyert összeg utalásra kerül, amennyiben a támogatási szerződés egyik példányát aláírva, lepecsételve a támogatott visszaküldi az
ÉMNÖSZ címére.

– Az elszámolást a beszámolóval együtt legkésőbb a rendezvény után 30 nappal az ÉMNÖSZ címére kell beküldeni: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Beszámolóként újságcikk is elfogadott.

– Egy szervezet jelen kiírás keretében csak 1 pályázatot nyújthat be.

Felvilágosítás:
emnosz@emnosz.hu / emnosz2@emnosz.hu

( +36/30/862-6831 +36/30/250-9861

Budaörs, 2024. 02. 03.

Ritter Imre
ÉMNÖSZ elnök